Video Article

Video Article Open Access

Various Kinds of Self-Healing Elastomer Materials for 3D Printing

Xiaoxuan Liu*, Yan Yang, Zhu Liu, Hongping Xiang, Junyi Zhou

Volume , Article ID 20200835, Year

Publication Date (Web) : 03 Nov 2020

DOI: 10.5185/vpoam.2020.0835